Skip to main content

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN, versie Februari 2022

Deze algemene huurvoorwaarden regelen de verhouding tussen de verhuurder en de huurder. Elke huurder die rechtstreeks (zonder bemiddeling van een website van derden) een verblijf boekt, verklaart zich akkoord met deze voorwaarden.

Uiteraard proberen wij te allen tijde te handelen vanuit coulance en een zo schappelijk mogelijke oplossing aan te bieden in geval van een probleem. Echter, het niet naleven van de huurvoorwaarden kan ook aanleiding geven tot een onmiddellijke ontbinding van de huurovereenkomst.

Toepassing

 • Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de vakantiewoning “Hiša Lojz”, Žaga 99, 5224 Posta Srpenica, Slovenië.
 • In deze algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip “huurder” verstaan: de persoon die met ons een huurovereenkomst sluit met betrekking tot de huur van de vakantiewoning.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden.
 • Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 1 – Reserveringen

 1. Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn niet geldig. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde – zonder opgaaf van redenen – een reservering te weigeren.
 2. Indien u via het contactformulier op de website of via de mail een reserveringsaanvraag heeft gedaan, ontvangt u van ons een aanbieding.
 3. Tussen verhuurder en huurder komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd (zie Artikel 2). De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik, dat van korte duur is. De huurperiode eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode.

Artikel 2 – Betaling

Voor de betaling gelden de volgende voorwaarden:

 • Indien u wilt reserveren dient de totale huurprijs inclusief toeristenbelasting betaald te worden. Na ontvangst van de betaling is de reservering pas definitief. Bij de huurprijs is inbegrepen de verhuur van de woning zoals vermeld op de website. Door het maken van de reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht.

Artikel 3 – Wijzigingen

 1. Indien huurder, na de totstandkoming van de boeking, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, is de verhuurder verplicht daaraan te voldoen. Verhuurder probeert altijd medewerking te bieden aan wijzigingen, maar het is uiteindelijk aan de verhuurder of en in hoeverre wijzigingen geaccepteerd kunnen worden.
 2. Indien huurder na de totstandkoming van de boeking de verblijfsperiode wijzigt naar een andere dan wel niet opvolgende/aansluitende verblijfsperiode, gelden de annuleringsbepalingen zoals vermeld artikel 4. Onder andere verblijfsperiode wordt in ieder geval verstaan een periode die niet ligt binnen de door huurder gereserveerde (en door verhuurder bevestigde) verblijfsperiode.
 3. Het is niet toegestaan de vakantiewoning door te verhuren aan derden zonder vooraf schriftelijke toestemming van de verhuurder.

Artikel 4 – Annulering
Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per e-mail) te geschieden. Indien huurder over een annuleringsverzekering beschikt, zal verhuurder altijd meewerken aan de declaratie van de annuleringskosten naar de verzekering. Voor annuleringen gelden de volgende voorwaarden:

 • Bij annulering tot de 30ste dag vóór de dag van aankomst: volledige restitutie van de reeds betaalde huurprijs (max. binnen 5 werkdagen geretourneerd)
 • Bij annulering vanaf de 30ste dag tot op de dag van aankomst of later: geen restitutie van de reeds betaalde huurprijs.
 • Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering en bent u de volledige huurprijs verschuldigd.

Voor annulering door de verhuurder gelden de volgende voorwaarden:

 • Annulering voorafgaand aan de verhuurperiode: indien omstandigheden/overmacht de verhuurder dwingt tot annulering van de reeds gehuurde vakantieperiode, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder. De verhuurder zal in dit geval binnen 2 werkdagen na de vernoemde kennisgeving aan de huurder, het reeds door de huurder betaalde bedrag terugstorten. De huurder heeft in dit geval geen ander recht dan het terugvorderen van de reeds betaalde huurprijs en doet dan ook uitdrukkelijk afstand van verdere rechten.
 • Annulering tijdens de verblijfsperiode: indien overmacht intreedt en de huurder de vakantiewoning voortijdig dient te verlaten, heeft de huurder recht op restitutie van de reeds betaalde huurprijs naar rato (in dagen). Overmacht in de vorm van (facilitaire) storingen of gebeurtenissen waarbij u de woning niet dient te verlaten, zijn hiervan uitgesloten.

Artikel 5 – Ontvangst & retourneren van de sleutel

 1. De sleutel is te verkrijgen door een procedure die u separaat wordt toegezonden na betaling van het volledige huurbedrag, toeristenbelasting en toezending van kopie (paspoort/identiteitsbewijs) van alle huurders. Bij verlies, diefstal, duplicatie of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van € 150.
 2. Kosten die eventueel ontstaan doordat u de woning niet op tijd verlaat, kunnen op u verhaald worden. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode voor u en kunnen we tegen vergoeding van de werkelijke kosten aan u nasturen.

Artikel 6 – Verblijf in de vakantiewoning

Tijdens het verblijf gelden de volgende bepalingen:

 1. Onze huisregels. Deze vindt u in de Welkomstmap die u in de woning aantreft.
 2. Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15:00 uur gebruik maken van de woning. Indien de woning eerder beschikbaar is, mag u deze ook eerder betreden. Op de dag van vertrek dient u om 10:00 uur de woning te hebben verlaten.
 3. De huurder en overige gebruikers dienen zich tijdens het verblijf in en rondom het huis als goed huurder te gedragen.
 4. De vakantiewoning is rookvrij. Buitenshuis mag wel gerookt worden.
 5. Buiten in de tuin mag geen open vuur worden toegepast.
 6. Huisdieren meenemen is niet toegestaan.
 7. Barbecueën met de aanwezige barbecue is toegestaan (deze dient voor vertrek na elk gebruik schoon achtergelaten te worden). Het gebruik van water en elektra is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken u hiermee spaarzaam om te gaan.
 8. Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan (bij de reservering) is overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum aantal personen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het veroorzaken van overlast voor andere huurders en omwonenden in welke vorm dan ook, is verboden. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van de huurgelden.
 9. Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van de (binnen)inventaris is uitdrukkelijk niet toegestaan, met uitzondering van het servies/glazen en bestek voor uw maaltijd buiten.
 10. Bij brand dient u het gebouw zo snel mogelijk te verlaten, de brandweer (112) te bellen, eventuele andere huurders in het huis en de verhuurder op de hoogte te stellen. Bij een klein brandje verzoeken wij u (indien dit veilig kan) een bluspoging te doen met de aanwezige brandblusapparaten. In iedere woning (welkomstmap) zijn tevens de voorschriften ten aanzien van brandveiligheid & evacuatie aanwezig.
 11. Het huisvuil dient correct gesorteerd te worden als beschreven in de huisregels van de Welkomstmap.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid/klachten/schade

De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan de woning, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend.

Wij raden u dan ook aan bij aankomst in vakantiewoning om de inventaris goed te inspecteren op gebreken. Indien u schade of gebreken constateert, meld dit dan direct bij ons.

 1. Indien de huurder niet tevreden is over de staat waarin het huis verkeert bij aankomst, dient de huurder dit onmiddellijk, uiterlijk binnen de 24 uur na aankomst, te laten weten aan de verhuurder. Dit kan telefonisch of per mail.
 2. Verhuurder is niet aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel persoonlijk letsel, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de vakantiewoning.
 3. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de (hoofd)wegen e.d. in de omgeving van de vakantiewoning, evenals het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van het internet en of de TV.
 4. De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van de verhuurder. Indien zich gebreken voordoen, dient de huurder hiervan direct kennis te geven aan de verhuurder en de instructie van de verhuurder correct op te volgen.

Artikel 8 – Klachten

Klachten dienen direct telefonisch of per mail gemeld te worden, zodat de verhuurder in de gelegenheid is de klacht op te lossen. Indien achteraf blijkt dat de huurder geen melding heeft gemaakt van de fout of onvolkomenheid verliest hij het recht op eventuele restitutie.

Artikel 9 – Toepasselijk recht
Op al onze voorwaarden en bepalingen uit de huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Sloveens recht van toepassing.